חיה אותי ברוחך

טרנספוזיציהנקה x

אC#mנה מפניך אE/Aלך?
אנה אבB7רח?F#m
אC#mין נסתר מעייE/Aניך, הכול נגB7לה
כC#mי אשב בE/Aחושך, אור אB7תה ליF#m
אC#mתה יודע כל E/Aמה שבנפBsusשי

lp_chorus
חייה אוEתי ב#B7/DרוC#mחך
חזק את E/AאמונF#mתי בBsusך
כן עיתותEיי #B7/Dהן בידC#mך
עזור לי, אAבא, לבF#mטוח בBsusך

גC#mם כי אלך בE/Aגיא צלמוB7ותF#m
לC#mא אירע E/Aרע, אתה עמB7די
לC#mא תעזE/Aבני, לא תרB7פהF#m
אC#mדוני רוE/Aעי, לעולם איB7תי

lp_bridge
אתה לAא מB7שתC#mנהC#m/B
אהיAה אשר אהB7יה, אדוני צEב#B7/DאותC#m
אתה לAא מB7שתC#mנה
אהיAה אשר אהB7יה,
אדוני צבאC#mותB7sus E/A

גלילה למעלה