מזמור קלג

טרנספוזיציהנקה x

הEmנה מה טוAm7ב ומה נעDים, שבת אBm7חים גם יחEmד
הנה מה טוAm7ב, הנה מה טDוב ומה נעEmים
הEmנה מה טוAm7ב ומה נעDים, שבת אBm7חים גם יחEmד
הנה מה טוAm7ב ומה נעDים בעיני אלוהEmים

זה כשCמן הטDוב על הEmראש יורד, על זCקן, זDקן אEmהרון
זה כשCמן הטDוב על זBm7קן אהרEmון, שיCורד עלBm7 פי מידותEmיו

זה כCשמן הטDוב, זה כEmטל החרמון
שיורCד על הDררי ציEmון
זה כשCמן טוDב, זה כטBm7ל החרEmמון
שיCורד על הרBm7רי ציEmון

כי שCם צווDה אדEmני אCת הDברEmכה
חיCים, חיDים עד העוEmלם

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.