הללוהו

טרנספוזיציהנקה x

אAmתן בEmפי שDmיר חדAmש, תDהילAmה לאEmלוהAmנו

הAmללוהו בGתקAmע שופר, הGללוהו בנDmבל וכיAmנור
הAmללוהו בתGוף ומחAmול, הללEוהו במיE7נים ועוגב
בציAmלצלי שמע, בצילCצלי תרועה
כFל הנשמה תהללE-יה, הלE7לויה
גלילה למעלה