ברוך אתה אדוני

נהלל אותך אדון

טרנספוזיציהנקה x

נEmהלCל אותךD אדוGן
נEmרומCם את שמךD מעGל כל שEmם
נהלCל אותךD אדוGן
וEmנכרCיז את מלכותDך

lp_chorus
בGרוך אתDה אדונEmי
אלוהCינו מלך העולGם
Gברוך אתDה אדונEmי
אלוהCינו מלך העולGם

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה