באנו לכאן להלל אותך

טרנספוזיציהנקה x

בDאנו לכאן להלBmל אותך,
לשכDוח הכל ולרומBmם את שמך.
Gשמנו בצד כל עAול ומשא,
כל פGחד וכל דAאגה.
אנF#mחנו מבינBmים עכשיו,
שאGין כמוך ואEmף פעם לא הAיה.

lp_chorus
אתה אדDון, אדונGינו
אתה גואDל, גואלAינו
אתה מושDיע, מושיעGנו
אתה המDלך, אתה מלכAינו
כי לGך שייAך ליבDנו

הDננו יושבים לרגלBmייך,
צמDאים לשמוע מפBmיך.
לאכGול ממך ולהתקרAב אלייך,
להשתחוGות לך, כן כל ליבAנו לך.
לצפF#mות ליום שאותBmך נראה,
ובתGפארתך נEmחזAה.
גלילה למעלה