טעמו וראו

Taste and See

טרנספוזיציהנקה x
טעמGו וראEmו כי טוDב אדונCי (אליי)  2x
הפGכת מספEmדי למחול בלבDוש שמחה הלבCשת אותי
אז אנGי אקום ואEmהלל אשDיר ולא אשתCוק

lp_chorus
אדGון אלוהEmי אDני אודה לCך לנצח, אדGון אלוהEmי אנDי אודה לCך 4x

lp_bridge
כך אהDיה את חCיי, ארDים ידי אלCיך